Svetska banka, u saradnji sa organizacijom ERA – LGBTI Equal Rights Association, objavila je 26. septembra 2023, dva istraživačka izveštaja o ekonomskoj ceni isključivanja LGBTIQ+ osoba u Severnnoj Makedoniji i Srbiji. 

Ovo su prva dva izveštaja u nizu studija koje pružaju nove podatke o ključnim indikatorima tržišta rada za lezbejke, gej, biseksualne, transrodne i interseks (LGBTI) osobe i njihova iskustva sa diskriminacijom i isključivanjem na tržištu rada, zajedno sa predviđenim ekonomskim uticajem. Istraživanja procenjuju da godišnji ekonomski gubitak zbog isključivanja koje se zasniva na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu čini 0,5% BDP-a Severne Makedonije i Srbije. Pored toga, istraživanje procenjuje da je godišnji fiskalni gubitak oko 0,1% BDP-a za 2021. godinu u Republici Srbiji i 0,13% BDP-a u Severnoj Makedoniji.

Pregled

Širom sveta su LGBTI osobe suočene s diskriminacijom i isključivanjem, što može ograničiti njihovu sposobnost da ostvare svoje potencijale u različitim životnim sferama, uključujući obrazovanje, zaposlenje, i fizičko i mentalno zdravlje. Kao što nedavno istraživanje pokazuje, uticaj stigme, diskriminacije, i isključivanja koji su zasnovani na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i izražavanju, i polnim karakteristikama (SOGIESC) može koštati ekonomije milijardama dolara. Međutim, kvantifikacija takvih troškova biva ometena nedostatkom nacionalno reprezentativnih podataka o LGBTI osobama u mnogim zemljama. Na taj način, glavni cilj ove istraživačke inicijative je da obezbedi podatke o položaju LGBTI osoba na tržištu rada i proceni ekonomsku cenu isključivanja zasnovanog na SOGIESC u različitim državama. Za procenu cene isključivanja, razvijena su dva teorijska modela fokusirana na tržište rada i srodne probleme i pitanja. Podaci i preporuke dobijeni iz istraživanja pružaju nam dokaze i putokaz za unapređenje uključivanja LGBTI osoba i dopunjuju postojeći diskurs o ljudskim pravima.

Metodologija

Dva teorijska modela razvijena su za kvantifikaciju ekonomskih i fiskalnih gubitaka koji su posledica isključivanja LGBTI osoba sa tržišta rada. Prvi model procenjuje akumulirane gubitke naknade kao posledice isključivanja, uključujući i smanjene plate zbog nemogućnosti zaposlenih LGBTI osoba da maksimalno koriste svoj ljudski kapital, povećane nezaposlenosti i povezanih gubitaka naknada, i smanjenog učešća radne snage ili povećane neaktivnosti LGBTI osoba i povezanih gubitaka plata.

Drugi model uzima u obzir negativan uticaj isključivanja na akumulirane fiskalne prihode (zbog nižih dohodaka i poreza na prihode) i rashoda (zbog viših izdataka za naknade za nezaposlene i aktivne programe tržišta rada).

Uzimajući u obzir da iskustva LGBTI osoba sa diskriminacijom na radnom mestu i isključivanjem uglavnom nisu jednolična, što se može odraziti na ekonomske gubitke, samoprijavljena iskustva diskriminacije i stigme na radnom mestu uzimaju se u obzir kada se radi procena troškova isključivanja po osnovu SOGIESC.

Kako bi se teorijski modeli implementirali i kako bi se izbegli faktori koji bi mogli da utiču na rezultate, skoro identični onlajn upitnici o ključnim karakteristikama tržišta rada sprovedeni su sa opštom populacijom i LGBTI populacijom.

Organizacija ERA – LGBTI Equal Rights Association se zahvaljuje svojim organizacijama članicama u Severnoj Makedoniji i Srbiji na njihovoj bezrezervnoj podršci i doprinosu sprovođenju istraživanja, uključujući i između ostalog, pružanje povratnih informacija o upitniku i metodologiji istraživanja, kao i diseminaciju upitika sa zajednicom.

Izveštaj o Srbiji dostupan je OVDE

Izvešataj o Severnoj Makedoniji dostupan je OVDE

Izvor 

ERA

Prevela: M. Jeremić