Svetska zdravstvena organizacija je uklonila trans identitete iz poglavlja o poremećajima mentalnog zdravlja Međunarodne klasifikacije bolesti, i smestila ih u novo poglavlje nazvano „Stanja u vezi sa polnim zdravljem“. Ovaj ključni pomak predstavlja zvančnu depsihopatologizaciju trans identiteta. Međutim, ovi napori nisu dovoljni za promenu stvarnog stanja u kom se pružanje transspecifičnih usluga nalazi, ukoliko ne ide ruku pod ruku sa promenom perspektive i modela nege.

Pristup zdravstvenoj nezi i mogućnost da se istoj pristupi bez diskriminacije i u kvalitetnim uslovima   i dalje predstavlja izazov za trans zajednicu. Situacija se razlikuje od države do države, međutim čak i one sa najnaprednijim zakonodavstvima još uvek nisu dostigle standarde principa ljudskih prava.

Trenutno, pružaoci medicinskih usluga imaju moć kada je u pitanju pristup i dijagnostikovanje kod trans osoba, odobravanje ili uskraćivanje nege, kao i utvrđivanje pod kojim uslovima to rade. Ovaj tradicionalni model je rigidan, a koraci kroz koje ljudi moraju da prolaze zasnovani su na binarnom shvatanju roda. Time se ne poštuje raznolikost trans iskustava, i krše se principi bivanja slobodnim od diskriminacije, princip samoodređenja i informisanog pristanka, između ostalog. Pružaoci usluga će pre uskratiti pristup rodno kvir, neheteroseksualnim, interseks i osobama koje odbacuju koncept rodne binarnosti, bilo kome ko ima neko od stanja u vezi sa mentalnim zdravljem, gluvim i osobama s invaliditetom, crncima i obojenim osobama, seks radnicama/ima, migrantima i deci. Ova i ostala pitanja obrađena su u vodiču. 

Tekst Preporuke za transspecifičnu zdravstvenu negu zasnovanu na ljudskim pravima predstavlja prvi vodič koji se bavi načinom na koji se specifični servisi koje trans osobe koriste u sistemu zdravstvene nege povezuju sa principima ljudskih prava. Cilj vodiča je da pruži podršku stvaranju zakona i protokola u zdravstvu koji su usklađeni sa ljudskim pravima.

  • Preporuke opisuju kako bi transspecifična nega trebalo da izgleda. Pružaju nam konkretne primere kako izgledaju prava trans osoba i šta bi trebalo, a šta ne bi trebalo da se dešava kod transspecifične zdravstvene nege. 
  • Štaviše, Preporuke utvrđuju veze između svakog principa i praksi u zdravstvu i pružanju nege.
  • Pružaju nam i skup preporuka i saveta korisnih za stvaranje zakona i protokola.

Ovaj vodič nastoji da pruži doprinos promeni narativa. Principi ljudskih prava postavili su osnovu, a različite institucije su priznale i pružile podršku potrebi za novim pristupom kod transspecifične zdravstvene nege kojim se poštuju iskustva i prava trans osoba.

Od velike je važnosti da svi relevantni akteri hitno počnu da preispituju i reformulišu mere, politike i prakse u vezi sa transspecifičnom zdravstvenom negom.

Integralnu verziju vodiča na srpskom jeziku možete preuzeti ovde.

Vodič je na naš jezik prevela Milica Jeremić.

Priredila: MJ

Izvor