Jedan od najvećih i najsloženijih problema s kojim se trans osobe u Srbiji suočavaju, pored bezbednosti, jeste nepostojanje brzih i jednostavnih procedura za dobijanje ličnih dokumenata koja odgovaraju njihovom rodnom identitetu (pravno priznanje roda), odnosno koja sadrže adekvatno lično ime i oznaku za pol.

Promena ličnih dokumenata uslovljena je medicinskim intervencijama kojima ne mogu ili ne žele da se podvrgnu sve transrodne osobe, usled čega gube mogućnost da dobiju odgovarajuća lična dokumenta, što dodatno otežava njihov svakodnevni život i znatno utiče na njihov ekonomski položaj i samostalnost. 

Zbog svega navedenog, GETEN, Centar za prava LGBTIKA osoba je u okviru projekta “Unapređenje pravnog statusa LGBTIQ osoba sa posebnim fokusom na trans, intereseks i rodno nebinarne osobe u Srbiji – standardizacija i uvođenje pozitivnih praksi pravnog priznanja roda na lokalnom i nacionalnom nivou”, koji je podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, pripremio i uputio istraživanje sprovedeno putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja matičnim službama jedinica lokalne samouprave u prvoj polovini 2022, tačnije gradskim, odnosno opštinskim upravama na teritoriji Republike Srbije, odnosno Gradskoj upravi grada Beograda, sa ciljem da utvrdi kako, dve godine nakon što je stupio na snagu Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola, funkcioniše podonošenje zahteva za promenu oznake za pol, koji je broj podnetih zahteva, koji je broj podnetih zahteva za promenu imena, da li je nakon usvajanja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, zaposlenima u matičnim službama obezbeđena dodatna obuka, da li su zaposleni u matičnim službama uopšte zainteresovani da se dodatno edukuju o pravima transrodnih osoba, i sl.

Pitanja koja su upućena matičnim služama bila su grupisana u nekoliko celina: pitanja vezana za promenu ličnog imena, pitanja vezana za promenu oznake pola, pitanja vezana za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju (što je takođe veoma često pitanje sa kojim nam se obraćaju lezbejke i gej osobe koje žele da stupe u brak u inostranstvu), pitanja vezana za organizovanje obuka za primenu Pravilnika o izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola i drugih obuka.

Svi podaci traženi su za trogodišnji period, od 2019. do 2021. godine.

Odgovori dobijeni od matičnih službi ukazuju na nekoliko važnih činjenica:

-          Ne postoji ujednačena praksa matičnih službi kada su u pitanju dokumenta koja se traže podnosiocu zahteva za promenu imena;

-          Broj lica koja traže promenu oznake za pol u matičnim knjigama, na godišnjem nivou, na teritoriji RS, kreće se od sedam do deset osoba. Najveći broj zahteva za promenu oznake pola podnosi se na teritoriji grada Beograda, potom u Vojvodini, a onda na red dolaze ostali gradovi na teritoriji Republike Srbije;

-          I pored postojanja Preporuke Poverenika za zaštitu ravnopravnosti povodom izdavanja uverenja o slobodnom bračnom stanju, veliki broj gradskih i opštinskih uprava nije spreman da se izjasni da li izdaje ili ne izdaje uverenja o slobodnom bračnom stanju transrodnim ili homoseksualnim osobama;

-          Iako je prošlo dve pune godine od stupanja na snagu Pravilnika o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola mali broj zaposlenih u matičnim službama je prošao dodatnu stručnu obuku na tu temu;

-          Postoji zainteresovanost među zaposlenima u matičnim službama da se dodatno usavršavaju na temu ljudskih prava transrodnih osoba i LGBTIQ osoba.

 Istraživački izveštaj u celini možete preuzeti ovde

 --

Tim organizacije Geten