Zakon o rodnoj ravnopravnosti podrazumeva jednaka prava, odgovornosti i mogućnosti, kao i ravnomerno učešće i uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima života.

Izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije odnose se na razbijanje predrasuda o rasi, boji kože, nacionalnoj pripadnosti, jeziku, verskom poreklu, polu, seksualnoj orijentaciji i invaliditetu.

Usvajanjem amandmana na Zakon o zabrani diskriminacije, uključene su polne karakteristike kao osnov za zabranu diskriminacije. Time je Republika Srbija postala druga država u regionu koja prepoznaje polne karakteristike kao osnov diskriminacije, i na taj način prepoznala značaj zaštite prava interseks osoba.

Više o interseksualnosti i interseks aktivizmu na našem sajtu.

Priredila: MJ