Saopštenje prvog Azijskog interseks foruma

Između 8. i 11. februara 2018, održan je prvi Azijski interseks forum u Bangkoku, Tajland, podržan od strane Astraea Fonda za ljudska prava interseks osoba. Tokom foruma, učesnici/e su osnovali/e udruženje Interseks Azija – prvu regionalnu mrežu azijskih organizacija koje se bave ljudskim pravima interseks osoba i interseks aktivista/kinja koji rade na pravima interseks osoba, zajednica, i pokreta.

Forum je okupio 14 interseks osoba predstavnika/ca interseks organizacija i zajednica iz Hong Konga (Kina), Indije, Indonezije, Mjanmara, Nepala, Pakistana, Filipina, Tajvana, Tajlanda i Vijetnama.

Cilj Interseks Azije je da radi na promovisanju i zaštiti ljudskih prava interseks osoba u Aziji, da predstavlja interseks osobe i zajednice Azije, i da garantuje da se pravo na život, telesni integritet, fizičku autonomiju i samoodređenje interseks osoba svuda promovišu i štite.

Ovaj trenutak je ključni za Azijski interseks pokret zato što je od istorijskog značaja za vidljivost i priznanje ljudskih prava interseks osoba u Aziji.

Širom Azije, nedostatak svesti o interseks pitanjima kod medicinskih stručnjaka vodi do nepotrebnih i nehumanih medicinskih procedura, koje uključuju „normalizujuće“ operacije i lečenje interseks beba, dece, adolescenata i odraslih.

Zato što se interseks osobe rađaju sa polnim karakteristikama (uključujući genitalije, polne žlezde, hormone i hromozomske obrasce) koje se ne uklapaju u tipične koncepte binarnosti o muškim i ženskim telima, interseks deca i odrasli često su stigmatizovani i podvrgnuti brojnim slučajevima kršenja ljudskih prava, uključujući i kršenje prava na zdravlje i fizički integritet, slobodu od torture i lošeg tretmana, kao i pravo na jednakost i nediskriminaciju.

Kao interseks osobe u Aziji, živimo u društvu koje dopušta i održava diskriminaciju, nasilje i ubijanje interseks osoba uz pomoć brojnih kulturnih, religijskih, tradicionalnih i medicinskih uverenja i praksi. Stoga, potrebna nam je podrška kako bismo postali nosioci društvenih, političkih i promena zakona koje nas se tiču.

Interseks Azija je autonomna mreža i sastoji se od azijskih organizacija koje vode interseks osobe i interseks pojedinaca/ki koje rade na edukaciji o interseks pitanjima, i podižu svest o kršenju ljudskih prava i diskriminaciji interseks zajednica.

Azijski interseks forum i Interseks Azija takođe afirmišu principe saopštenja Trećeg međunarodnog interseks foruma (poznatog kao Malteška deklaracija), Interseks saopštenje interseks pretkonferencije u organizaciji ILGA-Asia 2017, i proširuju zahteve koji za cilj imaju sprečavanje diskriminacije interseks osoba, promovisanje i zaštitu ljudskih prava interseks osoba u Aziji, ali i osiguraju pravo na život, telesni integritet, fizičku autonomiju i samoodređenje.

Azijski interseks pokret: Izjava za javnost

Preambula

Potvrđujemo da interseks osobe postoje, i to da postojimo u svim delovima i državama širom sveta, uključujući i sve zemlje Azije. Stoga, interseks osobe moraju imati podršku kako bi bile nosioci društvenih, političkih i zakonodavnih promena koje ih se tiču.

Mi smo interseks aktivisti i aktivistkinje i predstavljamo različite delove Azije radeći zajedno na zaustavljanju diskriminacije i promovisanju i zaštiti ljudskih prava interseks osoba.

Zahtevi

 1. Priznati patnju i nepravdu koju interseks osobe trpe.
 2. Priznati da seksizam, medikalizacija i stigmatizacija interseks osoba dovode do značajne traume i problema sa mentalnim zdravljem.
 3. Ukloniti stigmu sa svih termina koji se odnose na interseksualnost.
 4. Priznati da bivanje interseks osobom ima veze sa biološkim polnim karakteristikama, i da se razlikuje od seksualne orijentacije ili rodnog identiteta osobe. Interseks osoba može biti heteroseksualna, lezbejka, gej, biseksualna ili aseksualna; i može se identifikovati kao žena, muškarac, oboje ili nijedno.
 5. Prestati s praksama sakaćenja i „normalizacije“ kao što su genitalne operacije, psihološka i druge medicinske intervencije, zakonodavnim i drugim sredstvima. Interseks osobe moraju biti osnažene da same donose odluke koje utiču na njihov telesni integritet, fizičku autonomiju i samoodređenje.
 6. Prestati sa preimplantacijskom genetičkom dijagnostikom, prenatalnim snimanjima, pregledima i intervencijama, kao i selektivnim abortusima kada su u pitanju interseks fetusi.
 7. Prestati sa neprikladnim medicinskim praksama i protokolima, uključujući i davanje medikamenata za rodnu selekciju, kao i sa medicinskim intervencijama na fetusima i novorođenim bebama, koje su posledica nedostatka svesti o interseks osobama i interseks varijacijama.
 8. Ukinuti sterilizaciju interseks osoba bez njihove saglasnosti.
 9. Depatologizovati varijacije kod polnih karakteristika u medicinskoj praksi, uputstvima, protokolima i klasifikacijama, kao što je Međunarodna klasifikacija bolesti Svetske zdravstvene organizacije.
 10. Uključiti edukaciju o ljudskim pravima interseks osoba u prenatalno savetovanje i podršku.
 11. Prestati sa infanticidom, napuštanjem i ubistvima iz časti interseks osoba.
 12. Zaustaviti prakse koje nameću operacije normalizovanja interseks dece kako bi postali dečaci, što je preduslov za nasledstvo.
 13. Garantovati da pravo na nasledstvo ne bude uskraćeno interseks osobama na osnovu neplodnosti.
 14. Obezbediti priznavanje interseks organizacija i  grupa parnjačke podrške za interseks osobe, i finansijski ih podržati i osnažiti.
 15. Zaštititi interseks osobe od diskriminacije dodavanjem osnova polnih karakteristika u antidiskriminaciono zakonodavstvo i obezbediti zaštitu od intersekcionalne diskrminacije.
 16. Zaštititi interseks osobe zakonima koji se odnose na seksualno nasilje i maltretiranje.
 17. Obezbediti zakonsku zaštitu i podršku interseks osobama s hendikepom.
 18. Prepoznati da interseks izbeglice trebaju zaštitu od diskriminacije i prikladnu psihosocijalnu pomoć.
 19. Obezbediti jednaku i nediskriminatornu zakonsku zaštitu interseks osobama u zakonima kojima se regulišu brak i usvajanje.
 20. Zaštititi osobe od diskriminacije na radnom mestu.
 21. Stvoriti i omogućiti bezbedne prostore koji podržavaju i slave interseks osobe, njihove porodice i okruženje.
 22. Obezbediti  edukaciju o ljudskim pravima interseks osoba kako bi se osnažile interseks osobe i njihove porodice.
 23. Pružiti podršku interseks osobama i njihovim porodicama kako bi se povezale i izgradile interseks zajednice.
 24. Obezbediti da interseks osobe imaju pravo na potpunu informisanost i pristup sopstvenoj medicinskoj dokumentaciji i istoriji.
 25. Zaštititi pravo interseks osoba na privatnost u civilnim i društevim institucijama, kao što su bolnice, obrazovne i državne institucije.
 26. Omogućiti praktikovanje svih ljudskih i građanskih prava interseks osobama.
 27. U smislu obezbeđivanja telesnog integriteta i dobrobiti interseks osoba, autonomna nepatologizujuća psihosocijalna i parnjačka podrška treba da bude dostupna interseks osobama tokom života (na zahtev i kada je neophodna), kao i njihovim roditeljima i starateljima.
 28. Osigurati da sve stručne osobe i pružaoci zdravstvenih usluga koji imaju posebnu ulogu u životima interseks osoba i njihovoj dobrobiti budu adekvatno edukovane kako bi mogli da pružaju kvalitetne usluge.
 29. Obezbediti pristupačnu i prikladnu zdravstvenu zaštitu koja odgovara potrebama fizičkog i mentalnog zdravlja interseks osoba.
 30. Registrovati interseks decu kao devojčice ili dečake, uz svest da, kao i svi ljudi, i oni/e mogu da odrastu i identifikuju se sa nekim drugim polom/rodom.
 31. Omogućiti da polna ili rodna klasifikacija mogu da se poprave jednostavnom adiministrativnom procedurom na zahtev zainteresovane osobe. Svim odraslim i sposobnim maloletnim osobama treba omogućiti da odaberu žensku (Ž), mušku (M), nebinarnu ili više opcija. U budućnosti, kao i sa rasom i religijom, ni pol ni rod ne treba da budu kategorije koje se navode u izvodima iz matične knjige rođenih ili ličnim dokumentima.
 32. Obezbediti da svi ključni partneri koji imaju specifičnu ulogu za dobrobit interseks osoba, kao što su pružaoci zdrastvenih usluga, roditelji i stručnjaci koji rade u polju obrazovanja, kao i društvo u celini, budu edukovani o interseks pravima i problemima sa stanovišta ljudskih prava.
 33. Prestati sa testovima potvrđivanja pola kojim se krše osnovna privatnost i dostojanstvo interseks osoba, i omogućiti im da učestvuju u takmičarskim sportovima na svim nivoima, u skladu sa njihovim zakonskim polom. Interseks atletičari/ke koji/e trpe ponižavanje ili kojima su oduzete titule treba da dobiju odštetu i povraćaj titula.
 34. Podizati svest o problemima i pravima interseks osoba u zajednicama i generalno u društvu.
 35. Obezbediti opsežno seksualno obrazovanje koje uključuje i delove o interseks osobama i iskustvima, kao i edukaciju o pravima interseks osoba na svim obrazovnim nivoima.
 36. Obezbediti adekvatno priznanje patnje i nepravde koju su interseks osobe trpele u prošlosti, i obezbediti adekvatno zadovoljenje, odštetu, i pristup pravdi kao i pravo na istinu.

U skladu sa svim iznetim stavovima gore, Azijski interseks pokret poziva:

 1. Međunarodne, regionalne i nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima da u svoje redove prihvate interseks osobe i obezbede vidljivost interseks problemima u svom radu.
 2. Vlade država da odgovore na pitanja postavljena od strane Azijskog interseks pokreta i kreiraju adekvatna rešenja kroz direktnu saradnju sa interseks osobama i organizacijama.
 3. Vlade država da prestanu sa štetnim kulturnim praksama, poput infanticida i ubistva iz časti interseks osoba.
 4. Medijske agencije i izvori da obezbede pravo interseks osoba na privatnost, dostojanstvo, i precizno i etičko predstavljanje.
 5. Predstavnici zajednica da se angažuju u edukaciji o interseks pitanjima i problemima kako bi se razvejale zablude i stigma koja prati interseks osobe.
 6. Donatori da sarađuju sa interseks organizacijama i podrže ih u borbi za vidljivost, povećaju njihove kapacitete, širenje znanja i afirmaciju njihovih lljudskih prava.
 7. Organizacije za ljudska prava treba da doprinesu izgradnji mostova sa interseks organizacijama i izgrade osnovu za međusobnu podršku i smislenu saradnju. Ovo treba učiniti u duhu saradnje i niko ne treba da instrumentalizuje probleme interseks osoba kao sredstvo za postizanje drugih ciljeva.


Prevod: MJ
Izvor:Statement of Intersex Asia and Asian intersex forum

 

Interseks

 • Zakon o zabrani diskriminacije od sada prepoznaje polne karakteristike +

  Zakon o zabrani diskriminacije od sada prepoznaje polne karakteristike U Skupštini Srbije su 20. maja usvojeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Opširnije...
 • Moć testosterona: poslušajte ceo tekst Katrine Karkazis i Rebeke Džordan-Jang +

  Moć testosterona: poslušajte ceo tekst Katrine Karkazis i Rebeke Džordan-Jang Poslušajte integralnu verziju prevoda teksta Katrine Karkazis i Rebeke Džordan-Jang, „Moć testosterona: Prikrivanje rasne i regionalne pristrasnosti u slučaju kontrolisanja atletičarki”. Opširnije...
 • Mišel Fuko: Uvod u memoare Erkulin Barben +

  Mišel Fuko: Uvod u memoare Erkulin Barben U znak obeleževanja Dana solidarnosti s interseks osobama, delimo s vama Uvod u memoare Erkulin Barben, Mišel Fukoa, u prevodu Aleksandra Matkovića. Opširnije...
 • 33 države poručile Ujedinjenim nacijama: Zaštitite prava interseks osoba +

  33 države poručile Ujedinjenim nacijama: Zaštitite prava interseks osoba Trideset tri države pozvale su da se istraže slučajevi kršenja ljudskih prava interseks osoba i ukinu diskriminatorni zakoni koji se tiču njihove pozicije i prava. Opširnije...
 • Sud presudio: Semenja će morati da spusti nivo prirodnog testosetrona kako bi mogla da brani olimpijsku titulu +

  Sud presudio: Semenja će morati da spusti nivo prirodnog testosetrona kako bi mogla da brani olimpijsku titulu Nosilac zlatne olimpijske medalje u atletici, Kaster Semenja, neće moći da učestvuje u budućim sportskim takmičenjima ukoliko prethodno ne bude uzimala lekove za suzbijanje nivoa testosterona. Opširnije...
 • OII Europe kritikuje albanski medicinski protokol za sprečavanje intervencija kod interseks beba i dece +

  OII Europe kritikuje albanski medicinski protokol za sprečavanje intervencija kod interseks beba i dece Nakon predstavljanja medicinskog protokola koji će zaustaviti automatske operacije interseks beba i dece rođenih u Albaniji, Evropska organizacija interseks osoba uputila je oštre kritike na račun ovog dokumenta. Opširnije...
 • Kvir studije: Klinička kultura i ’sistem pola/roda’; Društvena istorija medicinskih interpretacija interseks stanja +

  Kvir studije: Klinička kultura i ’sistem pola/roda’; Društvena istorija medicinskih interpretacija interseks stanja U okviru onlajn kursa Kvir studija, u subotu 27. 6. od 14 časova možete pratiti predavanje Predraga Šarčevića o društvenoj istoriji medicinskih interpretacija interseks stanja. Opširnije...
 • Izolacija i interseks osobe: koronavirus oživljava traume +

  Izolacija i interseks osobe: koronavirus oživljava traume Produžena izolacija i vanredne mere mogu da pojačaju već postojeće emocionalne, fizičke i ekonomske probleme interseks osoba Opširnije...
 • Šta interseks osobe žele od lekara? +

  Šta interseks osobe žele od lekara? Tekst Mograna Karpentera o potrebama interseks osoba u kontekstu tekućih medicinskih praksi i aktivističkih borbi interseks osoba. Opširnije...
 • Hajde da pričamo o interseksualnosti: Dan svesti o interseks osobama 2019 +

  Hajde da pričamo o interseksualnosti: Dan svesti o interseks osobama 2019 Pogledajte spot kreiranan povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana svesti o interseks osobama. Opširnije...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8