Arijan Mirzarafi-Ahi, trans muškarac sa rumunskim i britanskim državljanstvom, podneo je tužbu u Rumuniji protiv rumunskih vlasti zbog njihovog odbijanja da priznaju njegovo novo ime i rodni identitet koji je stekao u Ujedinjenom Kraljevstvu (dok je još uvek bilo deo Evropske unije i država članica). Tužba, koja postavlja neka od bitnih pitanja u evropskom zakonu, sada je pred Sudom pravde Evropske unije u Luksemburgu.

Organizacija ACCEPT Romania, vodeća rumunska nevladina organizacija koja se bavi LGBTQ+ pravima, pomaže Arijanu u ovom slučaju pred Sudom pravde kako bi njegov novi rodni identitet bio priznat u Rumuniji, u skladu sa njegovim pravima o slobodi kretanja i građanskim pravima.

Arijan je započeo pravni proces promene oznake za rod i promene imena 2016. godine. Na kraju mu je odobrena potvrda o priznanju roda od strane britanskih vlasti 2020. godine, tokom tranzicionog perioda Bregzita (dok se Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje vodilo kao država članica Evropske unije).

Međutim, Rumunija odbija da prizna promenu imena i oznake za rod koju je Arijan ostvario u Ujedinjenom Kraljevstvu. Umesto toga, zahteva da se Arijan podvrgne proceduri priznavanja roda u Rumuniji, koja je već određena kao procedura kojom se krši Evropska konvencija o ljudskim pravima. Zbog svega toga, Arijan se sada nalazi u situaciji sa dva različita identiteta u dve različite zemlje, što utiče na njegovo zdravlje, slobodu kretanja i prava koje ima kao evropski građanin.

Situacija je takođe i ponižavajuća i duboko utiče na Arijanovo pravo na dostojanstvo prema Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Njegova sposobnost da se slobodno kreće i putuje u Evropskoj uniji, kao bilo koji drugi građanin EU, neopravdano je ograničena, što se odnosi i na njegovu sposobnost da poseti porodicu u Rumuniji, zato što njegov rumunski pasoš pokazuje pogrešan identitet.

Arijanov slučaj je prvi ove vrste koji se našao pred Evropskim sudom. On se nada da će ovaj sud stati na njegovu stranu i doneti presudu da rumunske vlasti treba da priznaju njegovu promenu oznake za rod u Ujedinjenom Kraljevstvu i izdaju mu nova lična dokumenta koja sadrže ispravno ime i rod, bez podvrgavanja Arijana kompletnoj proceduri priznavanja roda u Rumuniji.

Ovaj slučaj bi mogao da postane presedan za druge trans osobe čije se priznanje roda u jednoj državi članici ne priznaje drugde u Evropskoj uniji, na taj način nanoseći štetu njihovoj sposobnosti da putuju i slobodno se kreću, žive, rade ili studiraju širom EU, pa čak i da glasaju.

Sud će takođe imati priliku da potvrdi da se prava koja su državljani EU zakonski dobili u Ujedinjenom Kraljevstvu dok se još uvek tretiralo kao država članica, kao što to je slučaj sa Arijanovom promenom roda, mogu prenositi kada ti državljani žele da iskoriste svoja prava o slobodnom kretanju.

Arijana i organizaciju ACCEPT predstavlja pravnica koja se bavi ljudskim pravima, Justina Jonesku, i besplatno im pomaže vodeća međunarodna advokatska kancelarija White & Case.

Pozadina slučaja

Arijan je rođen u Rumuniji, a u Veliku Britaniju je emigrirao 2008, i kasnije dobio dvojno državljanstvo. Sa medicinskom i pravnom tranzicijom u Britaniji krenuo je 2016. godine sa 24 godine, i dobio potvrdu o priznanju roda juna meseca 2020, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo još uvek bilo tretirano kao država članica EU.

Arijan je pokušao da se upiše sa novim imenom i oznakom za rod u evidenciju države Rumunije 2021, ali je njegov zahtev odbijen. Umesto toga, rumunske vlasti su od Arijana zatražile da prođe kroz kompletnu proceduru priznanja roda u Rumuniji na rumunskom sudu. Tu proceduru je Evropski sud za ljudska prava već odredio kao kršenje ljudskih prava (slučaj X and Y v Romania).

Arijan je potom podneo tužbe u rumunskom nacionalnom sudu protiv Matične službe u Klužu, protiv Državne službe, Matične službe i adminisitracije baza podataka i protiv Opštine Kluž, zbog njihovog odbijanja da mu izdaju nova lična dokumenta s novom oznakom za rod kroz jednostavnu administrativnu proceduru.

Putem ovog pravnog postupka, Arijan zahteva da nacionalni sudovi obavežu rumunske vlasti da promene njegovu znaku za rod i ime u dokumentima, kao i da mu izdaju novi izvod iz matične knjige rođenih.

Pre Bregzita, Arijan je mogao da putuje sa svojim britanskim pasošem koji odražava njegov rodni identitet. Međutim, nakon Bregzita, on svoja prava evropskog građanina može da ostvari samo kroz svoja rumunska lična dokumenta, koja ne odražavaju njegov rodni identitet.

Pored ovog kršenja Arijanovih osnovnih prava, posebno njegovog prava na slobodu kretanja i stanovanja u EU, ovaj raskorak između njegovih rumunskih i britanskih dokumenata izlaže ga diskriminaciji i poniženju.

Arijan će morati da putuje u EU sa rumunskim pasošem koji ne odražava ni njegov rodni identitet, ni njegov izgled, ili koristeći svoj britanski pasoš kao neko ko nije državljanin EU.

Uzmemo li u obzir da Arijanov slučaj postavlja nova pitanja u vezi sa principom interpretacije EU zakona, posebno u vezi sa slobodom kretanja i evropskim državljanstvom, rumunski sud je odlučio da slučaj prebaci Evropskom sudu pravde na preliminarnu presudu. Nakon saslušanja obe strane, i pismenim putem i usmeno, Sud pravde će doneti presudu koja će biti obavezujuća u rumunskim sudovima i širom Evropske unije.

Prevela: MJ

Izvor