Razvijanje socijalnih usluga za LGBTI osobe je bila tema sastanka koji je juče održan u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kojem su prisustvovali predstavnici Sektora za brigu o porodici i socijalnu zaštitu pri ovom ministarstvu i predstavnice i predstavnici LGBTIQ organizacija iz Srbije.

Do ovog, kao i sastanka LGBTIQ organizacija sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, došlo je na osnovu zaključaka sa inicijalnog sastanka koji je MRZBSP organizovalo 28. januara 2020, kao uvertiru u praksu redovnih susreta predstavnika i predstavnica Ministarstva i LGBTIQ organizacija.

Na sastancima je bilo reči o najvećim izazovima sa kojima se ove organizacije i ministarstvo suočavaju i date su preporuke za prevazilaženje istih, uz puno uvažavanje i razumevanje obe strane.

Aktivistkinje Getena su iznele predlog da se članice/ovi ove organizacija pozovu u svojstvu predavača na edukativnim treninzima koji bi bili namenjeni senzibilizaciji centara za socijlani rad kada je u pitanju vršenje roditeljskog prava trans osoba. Svi prisutni su se složili da je rad na preventivi i povećanju broja parnjačkih edukatora od velikog značaja za centre za socijalni rad.

Ministarstvo

 

Na sastanku sa predstavnicima i direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje, Zoranom Martinovićem, koji je održan istog dana, izneti su problemi s kojima se ranjive kategorije stanovništva suočavaju prilikom traženja posla, kao i na samom radnom mestu. Prisutni su upoznati sa specifičnim izazovima sa kojima se suočavaju trans osobe zbog drugačijeg rodnog identiteta i rodnog izražavanja. Dogovoreno je da će se tokom dalje saradnje raditi i zajednička edukacija kompanija.

Priredila: JT