Organizacija Gayten-LGBT oštro osuđuje jučerašnje usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama i člana 45b ovog zakona, na koji smo reagovali na javnoj raspravi Nacrta Zakona i dali predlog njegove izmene u februaru ove godine.

Ovim zakonom se po prvi put uređuje pravno priznanje roda u Republici Srbiji, ali na način tako da se od trans osoba zahtevaju hirurške intervencije  i sterilizacija kao uslov za promenu dokumenata. Naime, član 45b ovog zakona predviđa da se „u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o promeni pola na osnovu rešenja organa iz člana 6. St. 2 i 4. ovog zakona, koji se donosi na osnovu propisane potvrde nadležne zdravstvene ustanove. Zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog člana dostavlja potvrdu nadležnom organu iz člana 6. st. 2. I 4. ovog zakona u roku od 15 dana od dana promene pola“. Na osnovu dosadašnje prakse i iskustva može se zaključiti da se ovakvom formulacijom proces tzv. promene pola vezuje za hirurške intervencije i sterilizaciju, što je protivno međunarodnim standardima ljudskih prava i odluci Evropskog suda za ljudska prava od 6. aprila 2017. g, kojom je uslovljavanje pravnog priznanja roda sterilizacijom proglašeno kršenjem ljudskih prava.

Organizacija Gayten-LGBT će svoje aktivnosti na domaćem i međunarodnom nivou u narednom periodu usmeriti na Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, zadužene za bliže određenje tražene potvrde nadležne zdravstvene ustanove, kao i druge aktivnosti u pogledu zaštite i unapređenja prava trans osoba.